Politika kvality CPOS

Vedení společnosti stanoví tyto zásady politiky kvality:
 

 • vysoká spokojenost zákazníků s kvalitou námi dodávaných strojů, dílů a zařízení, jakož i námi poskytovaných služeb, která se projevuje ve výkonu, kvalitě zákazníky vyráběných produktů a spolehlivosti v provozu
 • trvalá snaha o zlepšování kvalitativních parametrů vyráběných strojů a poskytovaných služeb, která musí sledovat potřeby a očekávání zákazníků
 • soustavné vyhodnocování chyb a nedostatků v činnostech ovlivňujících kvalitu s cílem v největší možné míře jim předcházet 
 • vyhodnocování rizik potenciálně ohrožujících kvalitu naší činnosti, výrobků a služeb a stanovení cest a způsobů, jak se těmto rizikům vyhnout
 • respektování požadavků na kvalitu a angažovanost v plnění cílů kvality jako součást každodenní činnosti všech zaměstnanců společnosti
 • snižování dopadů námi prováděných činností na životní prostředí, zajištění bezpečnosti práce a minimalizace rizik vyplývajících z činnosti společnosti pro její zaměstnance

 
 
K dosažení uvedených zásad politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:

 

 • vytvořit organizační, personální i technické podmínky k naplňování politiky kvality
 • sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat systém managementu kvality
 • motivovat všechny zaměstnance společnosti k tomu, aby se identifikovali s politikou kvality a angažovali v jejím plnění, soustavně dbát na zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • působit na dodavatele společnosti tak, aby nás podporovali v plnění politiky kvality
 • investiční plány společnosti stanovovat tak, aby byly v souladu s touto politikou a podporovaly její naplňování